Rudolfa Hesse a Adolfa Hitlera pojila víra v nacismus i okultismus. Zdroj: Archiv