Etický kodex


KDO JSME
EXTRA ONLINE MEDIA (dále jen EOM) je multimediální vydavatelský dům. Vydává jeden z nejčtenějších webů na českém trhu eXtra.cz, do portfolia EOM patří i weby Toprecepty.cz, Lifee.cz, G.cz, Extralife.cz a internetová televize OneTV.cz.


VLASTNICKÁ STRUKTURA
Vlastníkem vydavatelství EOM je multimediální dům BurdaMedia Extra. Vlastník poskytuje EOM právní, technické i ekonomické zázemí. Pracovníci EOM se řídí výhradně pravdou, citem, zájmy čtenářů a tímto etickým kodexem. Ten upřesňuje minimální etické hodnoty a pravidla ve vydavatelském domě EOM, která jsou platná pro management, zaměstnance i externí spolupracovníky (dále jen Pracovníci a spolupracovníci EOM).


STŘET ZÁJMU
Pracovníci a spolupracovníci EOM vč. managementu dbají na to, aby se při výkonu práce vyvarovali jakýchkoliv aktivit, které by mohly zapříčinit podezření ze střetu zájmu. Pokud při zpracovávání informací hrozí, že by se pracovník či spolupracovník EOM dostal do střetu zájmu, je povinen tuto informaci okamžitě sdělit svému nadřízenému, který rozhodne o způsobu řešení situace. Pracovníci a spolupracovníci EOM jsou povinni zdržet se při zpracovávání témat jakéhokoliv jednání, které by jim či osobám jim blízkým mohlo přinést jakýkoliv hospodářský zisk. Především pak nenabízejí články či jejich úpravu výměnou za jakoukoliv protislužbu, ať již finanční či jinou.
Členství v politických stranách či působení v jiných ekonomických subjektech je pracovník či spolupracovník EOM povinen sdělit svému nadřízenému bezprostředně po nástupu či poté, jakmile tato situace nastane.


ODDĚLENÍ REDAKČNÍHO OBSAHU A OBCHODNÍCH ČI JINÝCH AKTIVIT
Redakční obsah je nezávislý na aktivitách vlastníků EOM. Redakční články jsou od inzertních, obchodních či jiných aktivit striktně odděleny a řádně označeny.


DODRŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD
Pracovníci a spolupracovníci EOM jsou povinni dbát na to, aby respektovali právní řád České republiky a Listinu základních práv a svobod. Ve svých článcích dbají na to, aby neporušovali základní lidská práva a práva na ochranu osobnosti, vyvarují se i čehokoliv, co by vyzývalo k jakékoliv diskriminaci, zejména pak rasové, národnostní, třídní, či diskriminace na základě příslušnosti k náboženství, sexuální orientaci či pohlaví. Striktně zakázána je i podpora extremistických názorů, hnutí a terorismu.
U osob, které nejsou veřejně známé či činné, pak pracovníci a spolupracovníci EOM ještě důsledněji dbají na jejich práva a ochranu, především pak u dětí a nezletilých, obětí trestných činů, sociálně slabých, nemocných a hendikepovaných osob apod. U osob, kterých se týká trestní stíhání, dbají pracovníci a spolupracovníci EOM při publikaci článků na presumpci neviny.


ZPRACOVÁNÍ PUBLIKOVANÝCH INFORMACÍ
Pracovníci EOM připravují články tak, aby byly pravdivé, objektivní a nezkreslené. Řídí se těmito pravidly:
- Důsledně oddělují zpravodajství od osobních názorů a stanovisek, tyto články jsou zřetelně označeny jako KOMENTÁŘE/ANALÝZY/GLOSY apod.
- Při zpracování informací dbají na jejich ověřování, a to z více než jednoho zdroje (s výjimkou článků, které z podstaty toto ověření nepotřebují, např. stanoviska vlády ČR, odborných institucí, rozhovory apod.). Zdroje informací uvádějí. Vy výjimečných situacích, například při investigativní činnosti, kdy má EOM povinnost chránit zdroje informací, kterým by mohla hrozit újma, lze publikovat informace s odkazem na známost zdroje a důvody jeho ochrany. Tyto články jsou schvalovány šéfredaktorem.
- Osoby, jejichž práva by mohla být publikovaným článkem dotčena, musí vždy dostat prostor pro vyjádření. Pracovníci a spolupracovníci EOM jsou povinni vyvinout veškerou aktivitu k tomu, aby jejich vyjádření získali. Pokud dotčená osoba prostor pro vyjádření odmítne či ho, například při publikování investigativních článků, není možné získat, rozhoduje o publikování takového materiálu šéfredaktor vždy s uvedením informace, proč publikovaný materiál vyjádření dotčené osoby neobsahuje.
- Při tvorbě titulků dbají pracovníci a spolupracovníci EOM na pravdivost a faktickou správnost.
- Při publikaci převzatých informací, například agenturních zpráv, pracovníci EOM uvádějí prvotní zdroj (pokud je to možné, vždy ve formě aktivního prolinku).
- Vyskytne-li se v publikovaném článku neúplnost, nepřesnost či faktická chyba, je příslušný autor bezprostředně po zjištění povinen informovat svého nadřízeného, který rozhodne o způsobu nápravy.


CHOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
Pracovníci a spolupracovníci EOM vč. managementu dbají na to, aby ve svých příspěvcích na svých osobních profilech na sociálních sítích dodržovali stejná pravidla jako při své vlastní práci obecně, a jaká jsou stanovena i v tomto Etickém kodexu. Dodržují zákony České republiky, nepoškozují práva třetích osob a vystupují profesionálně a kultivovaně, protože jsou si vědomi toho, že jejich názory, postoje a stanoviska mohou být chápány i jako názory, postoje a stanoviska EOM.
Pracovníci a spolupracovníci EOM vč. managementu nekritizují na sociálních sítích práci kolegů z EOM, stejně tak ani práci kolegů z konkurenčních vydavatelských domů. Rovněž prostřednictvím sociálních sítí nešíří interní informace EOM.